Επίδοση αγωγής μέσω Facebook.

Πολύ πρόσφατα το γραφείο μας προσπαθούσε, μέσω ιδιώτη επιδότη, να επιδώσει αγωγή σε εναγόμενο που αφορούσε οφειλές προς πελάτη μας. Η προσωπική επίδοση στον εναγόμενο  δεν ήταν δυνατή διότι ο ιδιώτης επιδότης δεν μπορούσε να εντοπίσει τον εναγόμενο στο χώρο εργασίας του αλλά ούτε και στην οικία του. Επίσης δεν απαντούσε το κινητό τηλέφωνο που […]