Είναι υποχρεωμένος ο εργόδοτης να μου παρέχει γραπτούς όρους εργοδότησης;

Αρκετά πυκνά λαμβάνουμε το ερώτημα από εργαζόμενους κατά πόσο ο εργοδότης τους είναι υποχρεωμένος να τους παρέχει γραπτώς τους βασικούς όρους εργοδότησης.

Αυτό το ερώτημα προκύπτει συνήθως όταν υπάρχει μία διαφωνία για την υποχρέωση πληρωμής κάποιου ωφελήματος π.χ. 13ου μισθού,  που δεν έχει καταγραφεί πουθενά αλλά που καταβάλλεται δυνάμει πρακτικής.

Εκείνο που είναι σημαντικό να γνωρίζουν τόσο οι εργοδότες όσο και οι εργαζόμενοι είναι ότι υπάρχει εκ μέρους του εργοδότη νομοθετική υποχρέωση γραπτής ενημέρωσης των βασικών όρων απασχόλησης προς τον εργαζόμενο.

Σχετικές είναι οι πρόνοιες του  Περί Ενημέρωσης του Εργοδοτουμένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας Νόμος του 2000 (100(I)/2000)

Ειδικότερα:

Η ενημέρωση πρέπει να είναι γραπτή.

Μπορεί να γίνει είτε με:

(α) Γραπτή σύμβαση εργασίας·

(β) επιστολή πρόσληψης· ή

(γ) άλλο έγγραφο, υπογραμμένο από τον εργοδότη.

Η γραπτή ενημέρωση πρέπει να γίνει εντός 1 μηνός από την έναρξη της εργοδότησης.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει.

Η σύμβαση ή η γραπτή γνωστοποίηση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις πιο κάτω πληροφορίες:

(α) Τα στοιχεία ταυτότητας των μερών·

(β) τον τόπο παροχής της εργασίας και την εγγεγραμμένη έδρα της επιχείρησης ή τη διεύθυνση κατοικίας του εργοδότη·

(γ) τη θέση ή την ειδικότητα του εργοδοτουμένου, το βαθμό του, την κατηγορία της απασχόλησής του, καθώς και το αντικείμενο της εργασίας του·

(δ) την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας και την προβλεπόμενη διάρκεια αυτής αν καταρτίζεται για ορισμένο χρόνο·

(ε) τη διάρκεια της άδειας μετ” απολαβών που δικαιούται ο εργοδοτούμενος, καθώς και τον τρόπο και χρόνο της χορήγησής της·

(στ) τις προθεσμίες που πρέπει να τηρούν ο εργοδότης και ο εργοδοτούμενος σε περίπτωση λύσης της σύμβασης ή σχέσης εργασίας με καταγγελία·

(ζ) τις πάσης φύσεως αποδοχές που δικαιούται ο εργοδοτούμενος και την περιοδικότητα καταβολής της αμοιβής του·

(η) τη διάρκεια της κανονικής ημερήσιας ή εβδομαδιαίας απασχόλησης του εργοδοτουμένου, και

(θ) την αναφορά τυχόν συλλογικών συμβάσεων που διέπουν τους όρους ή και τις συνθήκες εργασίας του εργοδοτουμένου.

Ο Νόμος προνοεί επίσης ότι κανένας όρος της σύμβασης ή σχέσης εργασίας δεν μπορεί να είναι δυσμενέστερος για τον εργοδοτούμενο από ότι προνοεί η νομοθεσία στο οικείο θέμα.

Κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης.

Ο Νόμος προνοεί ότι εργοδότης  ο οποίος, χωρίς εύλογη αιτία, παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 850 ευρώ.

Είναι υποχρεωμένος ο εργόδοτης να μου παρέχει γραπτούς όρους εργοδότησης; by
Χριστόφορος Χριστοφή
About the Author
Χριστόφορος Χριστοφή

Δικηγόρος και Διευθύνων Συνέταιρος του δικηγορικού οίκου Χριστοφή & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, λέκτορας Εταιρικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο Νεάπολις, και Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Speak Your Mind

*