Φορολογικά πλεονεκτήματα της Κυπριακής Ιθύνουσας Εταιρείας (Cyprus Holding Company)

Μετά τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις και την τροποποίηση του περί Ελέγχου Συναλλάγματος Νόμου (Κεφ. 199), στην Κύπρο όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να εγγράψουν, ήτοι να ιδρύσουν, μια εταιρεία στην Κύπρο. Η άδεια από την Κεντρική Τράπεζα, που στο παρελθόν απαιτείτο προς το σκοπό κατοχής μετοχών σε μια κυπριακή εταιρεία, δεν αποτελεί πλέον απαραίτητη […]

Κυπριακή εταιρεία. Μάθετε όλες τις λεπτομέρειες και διαδικασίες ίδρυσης.

Το νομικό σύστημα της Κύπρου, καθώς επίσης και οι ρυθμίζουσες τα φορολογικά ζητήματα διμερείς συμβάσεις, που έχει συνάψει η Κύπρος με διάφορα κράτη, παρέχουν ένα ευνοϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθιστώντας την Κύπρο μία από τις ιδανικότερες βάσεις για Εταιρείες και επιχειρήσεις. Ο Δικηγορικός Οίκος Χριστοφή & Συνεργάτες ΔΕΠΕ στα […]

Πτώχευση Φυσικών Προσώπων και Εκκαθάριση Εταιρειών.

Κατά τα τελευταία 2 έτη, εξαιτίας της μεγάλης επιρροής της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην Κύπρο, παρατηρείται μία συνεχής αύξηση των πτωχευσάντων φυσικών προσώπων και των εταιρειών που τίθενται υπό εκκαθάριση. Λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα, παραθέτουμε κατωτέρω ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις πτωχεύσεις φυσικών προσώπων και τις εκκαθαρίσεις εταιρειών.  Α. Πτώχευση Φυσικών Προσώπων Η […]