Φορολογικά πλεονεκτήματα της Κυπριακής Ιθύνουσας Εταιρείας (Cyprus Holding Company)

Μετά τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις και την τροποποίηση του περί Ελέγχου Συναλλάγματος Νόμου (Κεφ. 199), στην Κύπρο όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να εγγράψουν, ήτοι να ιδρύσουν, μια εταιρεία στην Κύπρο. Η άδεια από την Κεντρική Τράπεζα, που στο παρελθόν απαιτείτο προς το σκοπό κατοχής μετοχών σε μια κυπριακή εταιρεία, δεν αποτελεί πλέον απαραίτητη […]