Μετανάστευση

Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν στη νέα, ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε αιτητές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και επενδύουν στην Κύπρο

1. Νομικό Πλαίσιο

1.1 Κατ” εφαρμογή των προνοιών του Κανονισμού 6(2) των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κανονισμών, ο Υπουργός Εσωτερικών αποφάσισε, αφού ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο, να εκδίδει Άδεια Μετανάστευσης σε αιτητές υπηκόους τρίτων χωρών, σε περιπτώσεις που πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

2. Επενδυτικά / Οικονομικά Κριτήρια

2.1 Ο αιτητής υποβάλλει βεβαίωση από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Κύπρου ότι έχει καταθέσει σε λογαριασμό ποσό ύψους τουλάχιστον €30.000, το οποίο θα είναι δεσμευμένο για περίοδο τριών ετών τουλάχιστον. Το εν λόγω ποσό πρέπει αποδεδειγμένα να προέρχεται από το εξωτερικό.

2.2 Ο αιτητής μαζί με τη σύζυγο του θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν στη διάθεση τους ασφαλισμένο ετήσιο εισόδημα ύψους τουλάχιστον €30.000. Το ετήσιο εισόδημα αυξάνεται κατά €5.000 για κάθε εξαρτώμενο πρόσωπο. Το εισόδημα αυτό μπορεί να προέρχεται από μισθούς για εργασία, συντάξεις, μερίσματα μετοχών, μόνιμες καταθέσεις, ενοίκια, κ.ο.κ που προέρχονται από το εξωτερικό.

2.3 Ο αιτητής καταθέτει με την αίτηση τον τίτλο ιδιοκτησίας ή αγοραπωλητήριο έγγραφο στο όνομα του ή/και της συζύγου του, που κατατέθηκε στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για κατοικία ή άλλη οικοδομή αγοραίας αξίας €300.000 τουλάχιστον (σε αυτή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α) και επίσημες αποδείξεις για την εξόφληση ποσού €200.000 τουλάχιστον (χωρίς το Φ.Π.Α), ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης της οικίας. Νοείται ότι το υπόλοιπο της αξίας της κατοικίας θα εξοφληθεί σε λογαριασμό σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Κύπρου.

Τα προαναφερόμενα ποσά θα πρέπει αποδεδειγμένα να προέρχονται από το εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι η αγορά κατοικίας θα γίνεται αποδεκτή ακόμα και όταν γίνεται στο όνομα Εταιρείας και όχι στο όνομα του αιτητή, νοουμένου ότι η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο όνομα του αιτητή, ή/και στο όνομα του αιτητή και της συζύγου του και αυτός/αυτοί είναι οι μοναδικοί μέτοχοι. Νοείται ότι σε περίπτωση που μέτοχος της εταιρείας είναι άλλο νομικό πρόσωπο, τότε θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο μοναδικός μέτοχος του εν λόγω νομικού προσώπου είναι ο αιτητής ή/και ο αιτητής και η σύζυγος του.

2.4 Για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας πολιτικής, ο αιτητής είναι δυνατό να αγοράσει μέχρι και δύο μονάδες κατοικίας (διαμερίσματα ή κατοικίες), είτε μια μονάδα κατοικίας και ένα κατάστημα με εμβαδόν μέχρι 100 τ.μ., είτε μια μονάδα κατοικίας και γραφείο με εμβαδόν μέχρι 250 τ.μ., νοουμένου ότι το σύνολο της αγοραίας αξίας πληροί τις πρόνοιες της παρ. 2.3 πιο πάνω.

Η εν λόγω αγορά πρέπει να αφορά κατοικίες που πωλούνται από την εταιρεία ανάπτυξης σε αγοραστή για πρώτη φορά. Από 7/05/2013, για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας πολιτικής, δεν θα γίνονται αποδεκτές αιτήσεις που αφορούν μεταπωλήσεις κατοικιών. Θα πρέπει να τονισθεί ότι συμβάσεις πώλησης σε σχέση με την εκ νέου πώληση των κατοικιών που έχουν κατατεθεί επίσημα στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας πριν από την 05/07/2013 (η ημερομηνία κατάθεσης των συμβάσεων πωλήσεως πρέπει να επιβεβαιωθεί από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας), γίνονται δεκτές για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής.

2.5 Εκδίδεται Άδεια Μετανάστευσης στον αιτητή με εξαρτώμενα πρόσωπα τη σύζυγο και τα παιδιά του με ηλικία κάτω των 18 ετών. Άγαμα παιδιά ηλικίας από 18 μέχρι 25 ετών, μόνο όταν αυτά είναι αποδεδειγμένα φοιτητές ή σπουδαστές και οικονομικά εξαρτώμενα του αιτητή, μπορούν να υποβάλουν δική τους, ξεχωριστή αίτηση για απόκτηση άδειας μετανάστευσης. Σε τέτοια περίπτωση, ο πατέρας ή η μητέρα ή/και οι δυο γονείς μαζί θα πρέπει να παρουσιάζουν επιπλέον ετήσιο εισόδημα €5.000 για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Σημειώνεται ότι, κάθε εξαρτώμενο παιδί θα υποβάλει μαζί με την αίτηση του όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Νοείται ότι η εν λόγω άδεια θα ισχύει μέχρι την ηλικία των 25 ετών.

2.6 Άδεια μετανάστευσης είναι δυνατό να παραχωρηθεί και σε παιδιά αιτητή ηλικίας άνω των 18 ετών, που δεν είναι οικονομικά εξαρτώμενα από τον αιτητή, νοουμένου ότι σε καθένα από τα παιδιά αυτά αναλογεί αγοραία αξία της αποκτηθείσας ιδιοκτησίας €300.000 (δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α) τουλάχιστον, όπως περιγράφεται στην παρ. 2.3 ανωτέρω (π.χ. σε περίπτωση που ο αιτητής έχει ένα παιδί ηλικίας 30 ετών και επιθυμεί να αποκτήσει άδεια μετανάστευσης, θα πρέπει να αγοράσει κατοικία αξίας €600.000, αν έχει 2 ενήλικα παιδιά, οικονομικά ανεξάρτητα, θα πρέπει να αγοράσει κατοικία αξίας €900.000 κοκ). Σε τέτοιες περιπτώσεις, μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση πληρωμής ποσοστού τουλάχιστον 66% της αγοραίας αξίας της κατοικίας (π.χ. ποσό €400.000 για κατοικία αγοραίας αξίας €600.000).

Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση το κάθε παιδί θα υποβάλει μαζί με την αίτηση του όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. ασφαλισμένο ετήσιο εισόδημα €30,000, κατάθεση σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Κύπρου ποσού €30,000 το οποίο θα παραμένει δεσμευμένο για 3 χρόνια).

3. Ποιοτικά Κριτήρια

3.1 Ο αιτητής και η σύζυγος του πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση λευκού ποινικού μητρώου από τη χώρα παραμονής τους και γενικότερα να μην αποτελούν με οποιοδήποτε τρόπο απειλή κατά της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας ασφάλειας.

3.2 Ο αιτητής και η σύζυγος του θα πρέπει να βεβαιώσουν ότι δεν προτίθενται να απασχοληθούν με οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην Κύπρο.
Σημειώνεται ότι ο αιτητής ή/και η σύζυγος του μπορεί να είναι μέτοχος/οι σε Εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο και τα εισοδήματα από τα μερίσματα από μία τέτοια εταιρεία στην Κύπρο δεν θεωρούνται ως κώλυμα για σκοπούς απόκτησης της άδειας μετανάστευσης.

3.3 Ο αιτητής καθώς επίσης και η οικογένεια του που περιλήφθηκε στην άδεια μετανάστευσης του πρέπει να επισκέπτονται την Κύπρο τουλάχιστον μια φορά κάθε δύο χρόνια.

3.4 Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται με την αίτηση για άδεια μετανάστευσης, όπως και οι μεταφράσεις τους στην ελληνική ή αγγλική πρέπει να είναι δεόντως επικυρωμένα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας στείλετε ένα e-mail.