Εταιρικό & Εμπορικό Δίκαιο

Εταιρικό & Εμπορικό Δίκαιο

Το Εταιρικό Δίκαιο που διέπει την ίδρυση, την ύπαρξη και τη διοίκηση των Κυπριακών Εταιρειών βασίζεται στον Περί Εταιρειών Νόμο της Μεγάλης Βρετανίας του 1948. Οι Κυπριακές εταιρείες ρυθμίζονται από τον περί Εταιρειών Νόμο – Κεφ. 113, που αποτελεί και την κύρια πηγή εταιρικού δικαίου στην Κύπρο. Ο νόμος έχει αναθεωρηθεί αρκετές φορές μετά και την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα αποτελεί ένα πλήρως συμβατό με όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού δικαίου νομικό εργαλείο.
Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες κυπριακές εταιρικές μορφές που ρυθμίζει ο περί Εταιρειών Νόμος είναι οι εξής:

 • Κυπριακή Εταιρεία (Εταιρεία Διεθνών Δραστηριοτήτων)
 • Υποκατάστημα (Branch)
 • Συνεταιρισμός
 • Διεθνές καταπίστευμα
 • Διεθνές συλλογικό επενδυτικό σχέδιο
 • Κυπριακή εταιρεία επενδύσεων
 • Ευρωπαϊκή εταιρεία

Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη εταιρική μορφή στην Κύπρο είναι η Κυπριακή Εταιρεία, η οποία στο παρελθόν ονομαζόταν υπεράκτια εταιρεία (offshore company). Ο όρος “υπεράκτια εταιρεία” καταργήθηκε το 2003 και αντικαταστάθηκε με το «Εταιρεία Διεθνών Δραστηριοτήτων». Ακριβώς όπως η προηγούμενη μορφή, η Εταιρεία Διεθνών Δραστηριοτήτων διέπεται από τον περί Εταιρειών Νόμο, με επιπρόσθετη δυνατότητα άσκησης επιχειρήσεων εντός και εκτός Κύπρου.

Έχοντας ειδικευθεί στην παροχή νομικών υπηρεσιών σε σχέση με εταιρείες και στην παροχή πλήρους φάσματος συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών θεματοφύλακα, χειριζόμαστε ζητήματα εταιρικού δικαίου σχετικά με την ίδρυση, διαχείριση και διοίκηση των Κυπριακών εταιρικών μορφών.

Οι υπηρεσίες μας στον τομέα του Εταιρικού Δικαίου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων :

 • Την ίδρυση Κυπριακών εταιρειών
 • Την παροχή έδρας και γραμματέα της εταιρείας
 • Την παροχή εντολοδόχων μετόχων και διευθυντών
 • Την τρέχουσα διαχείριση και διοίκηση των επιχειρήσεων
 • Οποιεσδήποτε εξειδικευμένες υπηρεσίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εταιρικό δίκαιο, τα είδη των εταιρειών και των μεθόδων ίδρυσης, μπορείτε να επισκεφθείτε το Cyprus companies portal στον ιστότοπο www.cypruscompaniesportal.com ή να μας στείλετε ένα e-mail στο office@lawyer.com.cy .