Εργατικό Δίκαιο

Κυπριακό Εργατικό Δίκαιο
Το Κυπριακό Εργατικό Δίκαιο αποτελεί κράμα του κοινοδικαίου και της κυπριακής κωδικοποιημένης νομοθεσίας. Οι βασικές αρχές του δικαίου των συμβάσεων διέπουν και συμπληρώνουν, όπου αυτό είναι απαραίτητο, κυρίως τις εργασιακές σχέσεις και τα θεσπισμένα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις.

Ο τερματισμός της απασχόλησης
Στην Κύπρο, ο πιο σημαντικός Νόμος που διέπει το εργατικό δίκαιο είναι ο περί Τερματισμού της Απασχόλησης Νόμος 14/67. Ο Νόμος ρυθμίζει τον τερματισμό της απασχόλησης, τους νόμιμους λόγους απόλυσης και τα ένδικα μέσα που δύναται να ασκήσει ο εργαζόμενος σε περίπτωση παράνομης απόλυσης.

Οι συμβάσεις εργασίας
Το κυπριακό εργατικό δίκαιο βασίζεται στο δίκαιο των συμβάσεων. Ως εκ τούτου, η σύμβαση εργασίας αποτελεί μορφή σύμβασης που συμπληρώνεται και από τις αρχές του εργατικού δικαίου.

Οι συμβάσεις εργασίας συνάπτονται ελεύθερα μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Κάθε όρος που συμφωνήθηκε είναι έγκυρος υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντίκειται σε οποιονδήποτε νόμο.

Τα βασικά δικαιώματα των εργαζομένων προστατεύονται από τον νόμο και μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

  • Ο εβδομαδιαίος χρόνος απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών
  • Οι γονείς δικαιούνται άδεια μητρότητας και γονική άδεια (άδεια μητρότητας 20 εβδομάδων)
  • Διασφαλίζεται η ίση αμοιβή για ίση εργασία
  • Ο κατώτατος μισθός είναι εγγυημένος
  • Τερματισμός της απασχόλησης επιτρέπεται μόνο για συγκεκριμένους λόγους