Είσπραξη Απαιτήσεων

Το δικηγορικό μας γραφείο εξειδικεύεται στην είσπραξη απαιτήσεων/οφειλών. Έχοντας κατά νου ότι η δικαστική είσπραξη απαιτήσεων είναι προτιμότερο να αποφεύγεται όπου αυτό είναι δυνατόν, κυρίως λόγω των εμποδίων που παρουσιάζονται στο στάδιο της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων στην Κύπρο, στοχεύουμε αρχικώς στην διευθέτηση των απαιτήσεων προδικαστικά.

Το πρώτο μέτρο που λαμβάνουμε σε περίπτωση είσπραξης απαιτήσεων είναι η αποστολή μίας επιστολής προς τον οφειλέτη, με την οποία ενημερώνεται ο τελευταίος ότι ενεργούμε για λογαριασμό του πελάτη μας – πιστωτή με σκοπό την είσπραξη της απαίτησής του, ότι έχουμε αναλάβει τη διαχείριση του λογαριασμού του πελάτη μας και ότι θα πρέπει ο οφειλέτης να προβεί στην πλήρη καταβολή της απαίτησης εντός συγκεκριμένης, ρηθείσης στην εκάστοτε επιστολή, προθεσμίας.

Εάν η ως άνω επιστολή δεν αποφέρει αποτέλεσμα, τότε αποστέλλεται τελική νομική ειδοποίηση, με την οποία ενημερώνεται ο οφειλέτης ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του ως προς την επίλυση του ζητήματος φιλικά, θα ακολουθήσει πολιτική αγωγή, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε πτώχευση ή την εκκαθάριση της οφειλέτριας εταιρείας.

Εάν η απαίτηση δεν ικανοποιηθεί, ξεκινούμε μια τηλεφωνική διαπραγμάτευση προς επίλυση της διαφοράς. Εάν η δεν συμφωνηθεί η καταβολή του οφειλόμενου ποσού ή ένα συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα περιοδικών καταβολών, τότε συνήθως ακολουθείται η νομική διαδικασία εναντίον του οφειλέτη με κατάθεση αγωγής στο Δικαστήριο.