Διοικητικό Δίκαιο

Το Κυπριακό Διοικητικό Δίκαιο είναι έντονα επηρεασμένο από το Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο.

Τα Διοικητικό δίκαιο ρυθμίζει την οργάνωση και τη λειτουργία των φορέων δημόσιας εξουσίας, δηλαδή των διάφορων διοικητικών υπηρεσιών της κυβέρνησης και των άλλων διοικητικών αρχών, τα όρια και τους περιορισμούς που διέπουν αυτές την εκτελεστική λειτουργία, καθώς και το βαθμό στον οποίο τα όρια και οι περιορισμοί ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από έναν διοικούμενο πολίτη ούτως ώστε να χορηγηθεί σε αυτόν η σχετική θεραπεία απαλλαγή από τα δικαστήρια.

Με απλά λόγια θα μπορούσε να λεχθεί ότι το Κυπριακό Διοικητικό Δίκαιο διέπει και ρυθμίζει τις σχέσεις ακόλουθες σχέσεις:

  • Περιπτώσεις όπου η διοίκηση έχει λάβει απόφαση (ή παρέλειψε να λάβει απόφαση) σε σχέση με άδειες, δασμούς, φόρους
  • Εάν είστε δημόσιος υπάλληλος (στην κυβέρνηση ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε ένα δήμο) ζητήματα όπως οι διορισμοί, οι μεταθέσεις και οι προαγωγές διέπονται και ρυθμίζονται από το διοικητικό δίκαιο
  • Αν καταχωρήσετε προσφορά για συμμετοχή σε δημόσιο διαγωνισμό σε μια δημόσια αρχή και η προσφορά σας απορριφθεί τότε πιθανότατα δύναστε να προσφύγετε κατά της εν λόγω διοικητικής πράξης

Το Κυπριακό Διοικητικό Δίκαιο πηγάζει από το άρθρο 146, μέρος IX, του Κυπριακού Συντάγματος.

Η Νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου σε υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου από το 1960 μέχρι και σήμερα είναι πολύ πλούσια. Το 1999 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε το νόμο 158(Ι)/99 (περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος), ο οποίος κωδικοποίησε τις αρχές του διοικητικού δικαίου, όπως ίσχυαν κατά το χρόνο που τέθηκε αυτός σε ισχύ. Ως εκ τούτου, πολλές από τις αρχές που αναπτύχθηκαν από τη νομολογία έχουν γίνει πλέον υποχρεωτικές.

Το Διοικητικό Δίκαιο αποτελεί έναν από τους πιο σύνθετους τομείς δικαίου. Πολλές φορές μία υπόθεση διοικητικού δικαίου επιτυγχάνει ή απορρίπτεται λόγου του ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του παραδεκτού αυτής, δηλαδή για λόγους διαδικαστικούς. Για το λόγο αυτό, η κατάλληλη και ορθή νομική συμβουλή φέρει μεγάλη σημασία σε περιπτώσεις όπου ο πολίτης έχει διαφορές με τη διοίκηση οι οποίες ενδεχομένως να έχουν επιπτώσεις στην ιδιοκτησία του, την καριέρα κλπ.

Διοικητικό Δίκαιο – Case Studies