Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Κυπριακό Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Η Δικηγορική μας Εταιρεία προσφέρει ένα πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών σε σχέση με διαφορές Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Οι ειδικευμένοι στη νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας νομικοί μας σύμβουλοι παρέχουν υπηρεσίες σε θέματα εγγραφής και καταχώρησης Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων. Παρέχουν επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες επί ζητημάτων απόκτησης πνευματικών δικαιωμάτων (Copyright Law), επαγγελματικού απορρήτου, δικαιοχρησία (franchising) και επί υποθέσεων σχετικών με Domain Name.

Το Κυπριακό Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας είναι εναρμονισμένο με το Κοινοτικό Δίκαιο
Η Κύπρος παραμένει συνεπής προς την εναρμόνισή της με τις διεθνείς εξελίξεις στη νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Έχει επικυρώσει όλες τις σημαντικές Διεθνείς Συνθήκες που διέπουν το Δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και έχει εναρμονίσει την εθνική της νομοθεσία με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.

Αρμόδια Αρχή
Στην Κύπρο επιφορτισμένη με την αρμοδιότητα ρυθμίσεως των θεμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας είναι η Υπηρεσία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Η Υπηρεσία δέχεται αιτήσεις από δικηγόρους για καταχώριση διπλώματος ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων, είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση των σχετικών μητρώων και παίρνει όλες τις διοικητικές αποφάσεις που οδηγούν στην εγγραφή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι διαφορές σχετικά με θέματα Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας επιλύονται σε πρώτο βαθμό από την ίδια την Υπηρεσία και, στη συνέχεια, από τα Επαρχιακά Δικαστήρια και το Ανώτατο Δικαστήριο.

Διεθνείς Εκδόσεις
Οι δικηγόροι μας συμμετέχουν τακτικά σε διεθνείς νομικές δημοσιεύσεις που προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας.